Mediacja to szybkie rozwiązanie sporu

Korzyści z mediacjiMediatorzy

Misja

Misją fundacji jest poszerzanie świadomości społecznej w dziedzinie mediacji, działalność na rzecz ugodowego rozwiązywania sporów, rozpowszechnianie wiedzy o mediacjach, działalność w zakresie edukacji o sposobach rozwiązywania sporów ze wskazaniem na ugodowe metody, ze szczególnym uwzględnieniem mediacji.

Cele fundacji

 1. Promowanie mediacji oraz innych polubownych sposobów rozwiązywania konfliktów.
 2. Promowanie idei dialogu i współpracy jako podstawy budowania relacji międzyludzkich.
 3. Pomoc w osiągnięciu porozumienia osobom i podmiotom będącym w sytuacji konfliktowej.
 4. Podnoszenie świadomości społeczeństwa w zakresie alternatywnych metod rozwiązywania sporów.
 5. Kształtowanie i przekazywanie postaw, wartości, umiejętności i wiedzy niezbędnej dla pozasądowego rozwiązywania konfliktów.
 6. Umacnianie szacunku obywateli wobec norm prawnych oraz kształtowanie właściwych postaw obywatelskich w zakresie poszanowania prawa i instytucji publicznych.
 7. Pomoc w polubownym rozwiązywaniu konfliktów.
 8. Podnoszenie świadomości prawnej, ekonomicznej i społecznej.
 9. Edukacja społeczna w zakresie rozwiązywania konfliktów i przeciwdziałania przemocy.
 10. Edukacja prawna, w szczególności edukacja dzieci i młodzieży w zakresie prawnych reguł funkcjonowania społeczeństwa.
 11. Edukacja prawno-ekonomiczna.