Korzyści z mediacji

Mediacja jest dobrowolną, poufną metodą rozwiązywania sporu, w której strony sporu, z pomocą bezstronnego i neutralnego mediatora, samodzielnie dochodzą do porozumienia. Zastosowanie mediacji jest możliwe we wszystkich sprawach, w których prawo dopuszcza zawarcie ugody. Wszczęcie mediacji przerywa bieg przedawnienia.

  • To efektywna metoda rozwiązywania sporów, przede wszystkim z uwagi na oszczędność czasu i pieniędzy.
  • Stwarza stronom szansę na samodzielne, szybkie i tanie rozwiązanie ich sporu w formie polubownego porozumienia.
  • Pozwala na utrzymanie wzajemnych relacji.
  • Umożliwia zachowanie korzystnego wizerunku.
  • Sprzyja obniżeniu poziomu negatywnych emocji oraz zrozumieniu potrzeb własnych i drugiej strony, a przez to zmniejsza obciążenie psychiczne związane z sytuacją konfliktową.
  • Jest znacznie krótsza od tradycyjnego postępowania sądowego.
  • Jest poufna – mediator nie może udostępnić informacji z mediacji osobom trzecim.
  • Może być prowadzona zarówno przed wniesieniem sprawy do sądu jak i w trakcie całego postępowania sądowego.

Ugoda przed rozprawą

Jeśli dojdzie do zawarcia ugody przed rozpoczęciem rozprawy, strona otrzyma zwrot 100% opłaty sądowej, którą zapłaciła wnosząc sprawę do sądu. Jeśli do zawarcia ugody przed mediatorem dojdzie na późniejszym etapie postępowania sądowego (po rozpoczęciu rozprawy), strona otrzyma zwrot 75% opłaty sądowej.

Mediacja pozasądowa

W przypadku mediacji pozasądowej, wysokość wynagrodzenia mediatora i zwrot jego wydatków poniesionych w związku z przeprowadzeniem mediacji wynikają z cennika kancelarii mediacyjnej lub strony uzgadniają je razem z mediatorem przed rozpoczęciem mediacji.